Doorgaan naar inhoud Ga naar navigatie

Gebruiksvoorwaarden voor digitale inhoud1. Toepasssingsgebied en definities
Bosch Thermotechnik GmbH ("BOSCH") stelt de gebruiker uitgebreid informatie- en gegevensmateriaal ter beschikking om te downloaden ten behoeve van de verkoop van de producten. Het gaat daarbij met name om teksten, tekstgedeeltes, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, technische en commerciële gegevensrecords (Datanorm-teksten), CAD-tekeningen, BIM-modellen, productgegevens, geluids-, video- en animatiebestanden, catalogus- en planningssoftware en geregistreerde en niet-geregistreerde woord-/beeldmerken zoals "Buderus", "Bosch" en "Junkers", hierna samenvattend "reclamemateriaal" genoemd. Door het reclamemateriaal dat BOSCH ter beschikking stelt te downloaden en/of te gebruiken verklaart de gebruiker zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Het begrip "gebruiker" heeft in deze voorwaarden betrekking op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die door BOSCH beschikbaar gesteld reclamemateriaal gebruiken voor de verkoop van producten van BOSCH.

2. Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al het reclamemateriaal dat door BOSCH ter beschikking wordt gesteld om te downloaden, ongeacht waar en in welke vorm BOSCH het reclamemateriaal ter beschikking stelt.

3. Gebruiks- en toegangsrechten:
3.1 Webpagina's waarop BOSCH reclamemateriaal aanbiedt om te downloaden mogen niet in hun geheel worden gereproduceerd en/of verspreid. Hetzelfde geldt voor de gedeeltes hiervan die niet voor downloaden bestemd zijn (geheel of gedeeltelijk). Met name de technisch noodzakelijke reproductie om te kunnen browsen is toegestaan, voor zover deze handeling geen economische doeleinden dient, alsmede de permanente reproductie voor eigen gebruik.
3.2 Al het door BOSCH voor downloaden beschikbaar gestelde reclamemateriaal is beschermd door het auteurs- en/of merkenrecht. Alle daaruit voortkomende rechten behoren uitsluitend aan BOSCH toe.
Het beschikbaar stellen van het reclamemateriaal door BOSCH dient uitsluitend ter ondersteuning van de commerciële activiteiten van de gebruiker, met name de presentatie van de producten van Bosch Thermotechnik GmbH, met als doel de werving van klanten en projecten, productontwerp en -planning en de ondersteuning van journalistieke werkzaamheden ("gebruiksdoel"). Het door BOSCH ter beschikking gestelde reclamemateriaal mag daarom uitsluitend door de gebruikers voor het hierboven genoemde gebruiksdoel (internetsite, brochures etc.) en voor journalistieke doeleinden worden gebruikt. Uitsluitend voor deze doeleinden verleent BOSCH de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het reclamemateriaal voor een onbeperkte locatie en, onder voorbehoud van punt 5, voor onbepaalde tijd.
Het beschikbaar stellen van het reclamemateriaal om dit aan derden door te geven (bijvoorbeeld in een eigen downloadsectie), voor gebruik in beeldbanken, beeldcatalogi en het gebruik van de afbeeldingen op veilingplatformen is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BOSCH.

4. Beperking van de gebruikslicentie:
Bij het gebruik van het reclamemateriaal moet te allen tijde rekening worden gehouden met de belangen van BOSCH. Het reclamemateriaal mag uitsluitend in relatie tot de producten en diensten van BOSCH worden gebruikt en mag met name niet worden gebruikt in combinatie met pornografische, lasterlijke, racistische en misleidende inhoud en inhoud die in strijd is met de wet. Bovendien mag het reclamemateriaal niet worden gebruikt op een manier die als beledigend, obsceen of illegaal kan worden beschouwd. Het gebruik van het reclamemateriaal op een manier die de reputatie en het aanzien van BOSCH in gevaar brengen of schenden, is uitdrukkelijk verboden.

5. Looptijd/herroeping gebruikslicentie:
5.2 BOSCH behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten overeenkomstig de hierboven genoemde bepalingen voor wat betreft alle of bepaalde ter beschikking gestelde reclamematerialen op elk moment te herroepen en in het bijzonder het verdere gebruik te verbieden. BOSCH zal hierbij op gepaste wijze rekening houden met de belangen van de gebruiker en eventueel een aanpassingstermijn toestaan.
5.3 BOSCH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het beschikbaar stellen van reclamemateriaal op elk moment geheel of gedeeltelijk zonder aparte voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de beschikbaarstelling tijdelijk of definitief stop te zetten.

6. Bronverwijzing:
Bij het gebruik van het ter beschikking gestelde reclamemateriaal moet de gebruiker op de wijze die voor de betreffende toepassing gebruikelijk is en voor zover technisch mogelijk op het reclamemateriaal zelf of op/in het gebruikte medium de bron noemen in de volgende vorm: "Bosch Thermotechnik GmbH". Verzamelde illustratieverantwoordingen zijn toegestaan.

7. Bewerking/wijzigingen:
7.2 BOSCH behoudt zich het recht voor om de omvang van het aanbod en de afzonderlijke bestanden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te wissen of aan te vullen. BOSCH behoudt zich met name het recht voor om zonder verdere mededeling bestanden te wijzigen, die daardoor een andere versie hebben dan de door de gebruiker gedownloade bestanden.
7.3 Elke bewerking, omvorming of manipulatie van het ter beschikking gestelde reclamemateriaal (zoals nafotograferen, getekende vervalsing, fotocompositie of wijziging met behulp van andere elektronische hulpmiddelen die verder gaan dan kleurcorrecties, gedeeltes ervan en verkleiningen) is uitsluitend toegestaan met voorafgaande, schriftelijke toestemming van BOSCH. Informatie mag ook niet in een misleidende samenhang worden weergegeven.
Auteursrechtvermeldingen, serienummers, watermerken en andere productidentificaties mogen in geen geval worden verwijderd of gewijzigd.

8. Gebruiksvergoeding:
De overdracht van de bestanden gebeurt kosteloos. De gebruiker is niet gemachtigd om voor het gebruik van de bestanden een vergoeding aan derden te vragen. Het recht van de gebruiker om aan derden een vergoeding te vragen voor diensten die zijn uitgevoerd met behulp van het reclamemateriaal, blijft onaangetast.

9. Aansprakelijkheid:
9.2 BOSCH is niet aansprakelijk voor een schending van het mediarecht, het auteursrecht en andere wetten door een oneigenlijk of misleidend gebruik van het ter beschikking gestelde reclamemateriaal. Bij het niet in acht nemen van de plichten die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien, is alleen de gebruiker verplicht tot schadevergoeding ten opzichte van eventuele derden. De gebruiker stelt BOSCH in dit opzicht vrij van alle claims van derden, inclusief eventuele procedurekosten.
9.3 BOSCH is alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet, grove nalatigheid en het ontbreken van toegezegde eigenschappen. Dit geldt niet in het geval van letsel aan leven of gezondheid en voor gevallen van wettelijk verplichte aansprakelijkheid.
9.4 BOSCH is niet aansprakelijk voor de juistheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde gegevens. De gebruiker is verplicht om de actualiteit en aannemelijkheid van het ter beschikking gestelde reclamemateriaal voor gebruik te controleren.
9.5&esnp;BOSCH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van het reclamemateriaal buiten het eerdergenoemde gebruiksdoel of van een onjuist verder gebruik van het reclamemateriaal.

10. Intellectueel eigendom
Alle rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom (inclusief copyright, softwarerechten, databankrechten, patenten, knowhow, onderliggende algoritmes, merken, logo's, merknamen, andere commerciële herkenningstekens en overige vergelijkbare rechten zoals aanmeldingen, aanvragen, verlengingen wereldwijd) op het voor het downloaden ter beschikking gestelde reclamemateriaal zijn eigendom van BOSCH resp. de licentiegevers van BOSCH en auteursrechtelijk resp. door andere rechten van het intellectuele eigendom beschermd. Wijziging en vervorming zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om opmerkingen en verwijzingen te verwijderen die betrekking hebben op vertrouwelijkheid, auteursrechten, merkenrechten, patentrechten en andere rechten met betrekking tot intellectueel eigendom.

11. Aanvullende voorwaarden
11.2. Aanvullend gelden de "Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden" van BOSCH in de op dat moment geldige versie.
11.3. Daarnaast zijn de BOSCH-softwarelicentievoorwaarden van toepassing op de voor downloaden ter beschikking gestelde catalogus en planningssoftware, die via de volgende link kan worden gedownload: https://www.buderus.de/de/agb.

12. Slotbepalingen
12.2 Wanneer afzonderlijke regelingen uit deze gebruiksvoorwaarden ongeldig worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.
12.3 Het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De bevoegde rechtbank is Stuttgart (Duitsland).
12.4 Wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden gedaan.
Versie: 07/2020

  • Algemene voorwaarden

    Aanvaard ajb de Algemene voorwaarden vooraleer media te downloaden

  • Technologie voor het leven